Palvelut yksityisille

Perheoikeudelliset asiat

Perheoikeudelliset asiat koskettavat kaikkia jossakin elämän vaiheessa. Neuvomme ja avustamme sinua suojaamaan oikeuksiasi ja ennakoimaan mahdollisia ongelmatilanteita. Palvelujamme perheoikeuden alalla ovat mm:

Avio- ja avoliittoon liittyvät oikeudelliset kysymykset. Avioliiton solmimisella on moninaisia oikeudellisia vaikutuksia osapuolille. Lakimääräisten olettamien mukaan puolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen ja puolisot perivät toisensa, jos rintaperillisiä ei ole. Perheen yhteisessä käytössä oleva tai toisen puolison käytössä oleva varallisuutesi saattaa avioliiton solmimisen jälkeen olla erityisten vallinnanrajoitussäännösten alaista. Avioliiton päättäminen edellyttää erityisen menettelyn noudattamista. 

Kaikenlaiset avioliitot saattavat päättyä avioeroon. Valtavassa rakkauden huumassakin solmittu avioliitto saattaa päättyä ajan saatossa. Kaksi vuosikymmentä kestänyt liitto saattaa revetä tavalla, jota ei vielä hetki sitten olisi osannut kuvitella. Avioliittoa koskevien monenlaisten varallisuusoikeudellisten sääntöjen johdosta on suositeltavaa, että selvität oikeudellisen asemasi ennen avioliittoa ja sen aikana. Avioehdot, ositusta koskevat esisopimukset ja keskinäiset testamentit ovat esimerkkejä keinoista, joilla voit hallita avioliiton solmimiseen liittyviä oikeudellisia vaikutuksia. 

Toisaalta pitkäksi venynyt avoliitto saattaa jättää toisen osapuolen tyhjän päälle. Miten läheisesi käy, jos sinulle tapahtuu jotakin vakavaa? Miten sinulle käy, jos et jostain syytä voi enää ilmaista tahtoasi? Ammattilaisen avulla voit suunnitella turvallisemman aseman itsellesi tai läheisillesi esimerkiksi laatimalla testamentin, hoitotahdon tai antamalla edunvalvontavaltuutuksen.

Parisuhteiden päättymiseen liittyy usein myös kysymykset lasten huollosta, asumisesta, tapaamisesta ja elatuksesta. Useimmiten asiat saadaan ammattilaisten avulla sovittua kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla. Joskus lapsiin liittyvät kysymykset ovat niin tunnelatautuneita, että niistä syntyvä riita heijastuu muihinkin eroon liittyviin kysymyksiin. Miten toimit, jos puolisosi haluaa muuttaa lasten kanssa toiselle paikkakunnalle? Tai ulkomaille? 

Perheoikeuden alaan liittyviä palvelujamme:

  • Neuvonta avio- ja avoliittoa koskevissa oikeudellisissa kysymyksissä
  • Avioehdon laatiminen
  • Kansainvälisiin perhesuhteisiin liittyvät kysymykset
  • Lasten huoltoon, asumiseen ja tapaamiseen sekä elatukseen liittyvät kysymykset
  • Omaisuuden ositus ja erottelu
  • Perunkirjoitus, pesänselvitys ja perinnön jako

Rikosasiat

Avustamme rikosasian uhria, asianomistajaa tai vastaajaa rikosoikeudenkäynnin kaikissa vaiheissa esitutkinnasta oikeudenkäyntiin ja muutoksenhakuun. Erityisinä painopistealoinamme ovat talousrikokset, lapsiin kohdistuvat rikokset tai nuoren henkilön tekemät rikokset. Toimimme myös vajaavaltaisen edunvalvojan sijaisena rikosprosessin aikana. Ennen toimeksiannon vastaanottamista selvitämme aina, onko päämiehellä mahdollisuus saada korvausta kuluistaan oikeusturvavakuutuksen, oikeusavun tai erillisen puolustajamääräyksen perusteella. 

Mikäli olet joutunut rikoksen uhriksi tai sinua epäillään rikoksesta, älä jää yksin. Uhrina tarvitset ammattitaitoista etujesi valvontaa, koska juttusi esitutkinnan eteneminen saattaa olla siitä kiinni. Jos olet kärsinyt vahinkoa, olet oikeutettu rahalliseen korvaukseen tekijältä. Jos tekijä on varaton tai tuntematon, saatat olla oikeutettu saamaan korvausta valtionkonttorilta. 

Epäilläänkö sinua rikoksesta? Rikosasiassa annettu tuomio voi vaikuttaa monella vakavalla tavalla tuleviin mahdollisuuksiisi yhteiskunnassa. Asiaan kannattaa siten suhtautua riittävällä vakavuudella ja ottaa ammattilainen avuksesi jo esitutkinnan alkaessa. Muista, että poliisi ei kutsu ketään epäiltynä kuulusteltavaksi vain ”varmuuden vuoksi”. Mikäli sinut kutsutaan kuulusteluun, on asiaa selvitetty laajasti jo sitä ennen ja poliisilla on tähän selvittelyyn perustuva käsitys siitä, että tekijä olet sinä.

Esitutkintalainsäädäntö velvoittaa esitutkintaviranomaisen (yleensä poliisi) kertomaan jokaiselle esitutkinnassa kuultavalle tämän aseman ennen kuulemisen aloittamista. Jos sinua kuullaan rikoksesta epäiltynä, on sinulla oikeus olla myötävaikuttamatta asian selvittämiseen. Tämä itsekriminointisuoja tarkoittaa sitä, että rikosasiassa epäiltynä sinun ei tarvitse kertoa mitään, ja jos päätät jotakin lausua, ei sinulla ole velvollisuutta pysyä totuudessa. Sinulla on myös oikeus kiinniotettuna tai vangittunakin tavata oikeusavustajaasi ja ottaa avustajasi mukaan kuulusteluun. Yleensä avustajan läsnäolo on hyvä tae siitä, että lakimääräisiä menettelysääntöjä noudatetaan.

Sopimukset

Moderni yhteiskunta perustuu sopimuksille. Tavallinen kuluttajakin tekee päivittäin monenlaisia sopimuksia. Sopimuksin järjestetään monia yksityishenkilöiden välisiä tilanteita, kuten yhteisen kesämökin käyttöä, käytetyn tavaran kauppaa tai asunnon vuokraamista. Sopimuksista voi myös tulla riitaa. Työsopimusta saatetaan tulkita eri tavoin, myydyn tavaran laadusta tai kunnosta saattaa olla erimielisyyttä, yhteisesti sovittuja velvoitteita ei noudateta tms. Riitatilanteet saattavat kärjistyä niin pahoiksi, että niitä lopulta selvitellään oikeussalissa. Tätä huomattavasti parempi vaihtoehto on välttää riitaisuuksia antamalla sopimuksen laatiminen ammattilaisen tehtäväksi tai ottaa oikeudellinen avustaja mukaan jo riitaisuutta koskevaan neuvotteluun. Suurin osa riidoista on soviteltavissa neuvotteluteitse. Se on lähes aina myös kaikille osapuolille edullisin vaihtoehto.

Sotilaskurinpitoasiat ja sotilasrikokset

Puolustusvoimien palveluksessa ammattisotilaana, varusmiehenä tai reserviläisenä (ml. kriisinhallintaoperaatioissa palveleva henkilöstö) olevat henkilöt ovat sotilaita koskevan erillisen lainsäädännön alaisia. Sotilaskurinpitoa koskevat määräykset sisältyvät lakiin sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa. Sotilasrikoksista säädetään rikoslain 45. luvussa. 

Olemme erikoistuneet sotilaita koskeviin kurinpito- ja rikosasioihin. Mikäli olet osapuolena sotilaskurinpitomenettelyssä tai sinun epäillään syyllistyneen sotilasrikokseen, avustamme sinua puolustamaan oikeuksiasi. Esitutkinta puolustusvoimissa tapahtuu omien erillisten menettelysääntöjen mukaan, vaikka tutkintaan sovelletaankin esitutkinta- ja pakkokeinolainsäädäntöä. Älä jää tilanteessasi yksin, sinulla on lakiin perustuva oikeus käyttää avustajaa jo esitutkintavaiheessa.